Vedtægter

Vedtægter for Andelsboligforeningen “Strandlodsgården”

Bemærk: Vedtægterne blev ændret en smule ved generalforsamling 2014. De opdaterede vedtægter kan downloades her (pdf)

 

1
Navn
Foreningens navn er andelsboligforeningen Strandlodsgården.

2
Formål
Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommens matrikel nr. 3576-3577, Sundbyøster, Øresundsvej 116-124, Milanovej 1-3, Korsikavej 1-9 og Strandlodsvej 82-84.
Hjemsted: Dens hjemsted er København.

3
Medlemmer
Stykke 1: Som medlem kan optages enhver, der ved foreningens stiftelse er eller senere samtidig med optagelsen kan blive indehaver af en bolig eller forretning i foreningens ejendom, og som erlægger det til enhver tid fastsatte indskud.

Stykke 2: Når 90 procent af lejerne er medlemmer, bestemmer bestyrelsen, om flere kan optages, og da i hvert enkelt tilfælde på hvilke vilkår.

4
Andelen
Indskud udgør for de beboere, der ved stiftelsen indtræder som medlemmer, et beløb svarende til 3 måneders forhøjet husleje.

5
Stykke 1: For medlemmer, der optages senere uden at overtage et tidligere medlems andel, udgør indskuddet, indtil generalforsamlingen måtte fastsætte andet, et beløb svarende til 3 måneders forhøjet leje med tillæg af, hvad der for lejligheden skulle have været indbetalt, som forhøjet boligudgift, såfremt indehaveren fra foreningens stiftelse havde været medlem af denne, og yderligere 10 kr. pr. måned siden foreningens stiftelse.
Stykke 2: Herudover skal af senere tiltrædende og også ved overdragelse af andel indbetales 2 måneders boligafgift.

6
Stykke 1: Medlemmerne hæfter solidarisk for den i ejendommen indestående pantegæld, for så vidt panthaverne har taget forbehold i så henseende, for sælgerpantebrevet dog højst 5000 kr. pr. lejer, men derudover hæfter de alene med deres indskud for forpligtelser foreningen vedrørende.
Stykke 2 : De er lodtagne i foreningens formue i forhold til deres andel.
Stykke 3: Andelen er det oprindelige indskud med tillæg af de forhøjelser, der er erlagt i henhold til vedtagelse herom.
Stykke 4: Medlemmerne kan ikke bringe fordringer på foreningen i modregning med forpligtelser overfor denne.
Stykke 5: Et udtrædende medlem eller hans bo hæfter for samtlige forpligtelser, indtil pågældende lejlighed er overtaget af et nyt godkendt medlem på vilkår godkendt af bestyrelsen. Dette medfører, at et medlem ikke kan opsige medlemskab af foreningen og brugsretten til lejligheden eller erhvervslokalet, men alene kan udtræde efter reglerne om overdragelse af andel. Denne bestemmelse omfatter alle opsigelser der modtages af andelsboligforeningens bestyrelse efter den 6. februar 1994.

7
Stykke 1: For indskuddet udstedes et andelsbevis. Andelsbeviser kan kun tilhøre personer, der har bolig eller forretningslokale i foreningens ejendom.
Stykke 2: Andelen kan kun belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligloven. Der kan ikke noteres transport i tilgodehavende efter et salg, som endnu ikke er aftalt. Andelen kan kun overdrages med bestyrelsens samtykke på vilkår godkendt af bestyrelsen og til en person, som samtidig får bolig eller forretning m.v. i foreningens ejendom.
Stykke 3: Andelsbeviset skal stedse være noteret på navn i foreningen. Bortkommer det, skal det på andelshaverens begæring og bekostning mortificeres ved en tre gange med to dages mellemrum i to københavnske morgenblade indrykket bekendtgørelse.

8
Overdragelse af andel
Stykke 1: Ægtefælle skal ved dødsfald være berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af lejligheden.
Stykke 2: Hvis der ikke efterlades ægtefælle, eller denne ikke ønsker at benytte sin ret, skal der gives fortrinsret til først til personer, som beboede lejligheden ved dødsfaldet og som i mindst 2 år havde haft fælles husstand med andelshaveren, og dernæst til personer, som af den afdøde andelshaver ved testamente eller ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen var anmeldt som berettiget til andel og bolig ved hans død. Herefter gives fortrinsret til personer, der var beslægtede med den afdøde andelshaver i lige op- eller nedstigende linie.
Stykke 3: Den efterladte ægtefælle skal være berettiget til at indstille, hvem der skal overtage andel og lejlighed, idet vilkårene for overtagelsen, herunder prisen for overtagelsen af andelen, skal godkendes af bestyrelsen, jfr. dog § 9, stykke 2.
Stykke 4: Ved ophævelse af samliv bestemmer parterne eller myndighederne, hvem der bevarer retten til boligen.
Stykke 5: Lejligheden skal overtages efter disse regler eller fraflyttes senest den første i den måned, der indtræder næstefter 3-månedersdagen fra dødsfaldet.
Stykke 6: Er der ingen ny andelshaver indtrådt forinden, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og lejlighed og de vilkår, som overtagelsen skal ske på, hvorefter det indkomne beløb med fradrag af foreningens tilgodehavende, herunder eventuel istandsættelse af lejligheden, afregnes til boet.

9
Stykke 1: Ønsker en andelshaver at fraflytte sin lejlighed eller sit erhvervslokale, er han/hun berettiget til at overdrage sin andel i overensstemmelse med nedennævnte regler og
Stykke 2: Andelen overføres efter nedennævnte rækkefølge:
A. Den der indstilles af den fraflyttede andelshaver, hvis overdragelse sker til personer, der er beslægtet med andelshaver i lige op- og nedadstigende linie samt andelshavers søskende eller i forbindelse med bytte af bolig.
B. Andre andelshavere, der efter bestyrelsens godkendelse og de af generalforsamlingen godkendte retningslinjer for sammenlægning af lejligheder kan overtage andel med henblik på sammenlægning.
C. Den der indstilles af den fraflyttede andelshaver, hvis overdragelse sker til andre andelshavere i foreningen.
D. Andre andelshavere i andelsboligforeningen, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen efter anciennitet, som indtegnet på ventelisten.
E. Andre personer, der er indtegnet på liste hos bestyrelsen. Der vil sædvanligvis være 3 lister – en liste over andelshavers børn/forældre, andelshavers børne,- olde-, tipoldebørn & bedsteforældre, samt øvrige personer.
F. Andre personer, der er indstillet af den fraflyttede andelshaver.
G. Hvis der er to andelshavere til en andel, og kun den ene andelshaver ønsker tildeling af en lejlighed efter C eller D, skal begge personer have været andelshavere til lejligheden i mindst 3 år.
H. En andelshaver har kun indstillingsret efter ovennævnte regler, hvis andelshaver fraflytter ejendommen.
Stykke 3: Den pågældende, såvel som de for overtagelsen aftalte vilkår, skal godkendes af bestyrelsen, og pågældende skal opfylde de almindelige betingelser for overtagelse af boligret til lejligheden.
Stykke 4: Overdragelsessummen skal indbetales til foreningen, som efter fradrag af sine tilgodehavender samt for mangeludbedring og for refusion af udgifter til bestyrelsens og/eller administrators arbejde ved afregning til pant- og udlægshavere og ved tvangssalg eller ved tvangsauktion, udbetaler resten først til eventuel indfrielse af lån, som andelsboligforeningen i henhold til loven har garanteret/kautioneret for, og dernæst til eventuelle pant- og udlægshavere og dernæst til den fraflyttende andelshaver. Bestyrelsen er ved afregningen over for den fraflyttende andelshaver berettiget til at tilbageholde et rimeligt beløb til sikkerhed for dennes forpligtelser. Foreningen kan efter 31. januar 2005 ikke yde garanti eller anden form for sikkerhed for en andelshavers lån.
Stykke 5:  Har en andelshaver ikke inden 3 måneder efter at være fraflyttet indstillet en anden i sit sted, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og lejlighed, og de vilkår overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted på tilsvarende måde.
Stykke 6: For forretningslokaler kan ved afståelse ydes sædvanlig goodwill.

10
Stykke 1: Som vederlag for overdragelse af en andel kan højst godkendes den lejligheden tilkommende del i foreningens formue samt rimelige beløb for udførte forbedringer. Andelsværdien fastsættes bindende på generalforsamlingen, og er gældende selvom der lovligt kunne være fastsat en højere andelsværdi. Andelsværdien er gældende indtil generalforsamlingen har fastsat en ny andelsværdi. Formuen fordeles ud fra boligafgiften, og ved opgørelse af foreningens formue ansættes ejendommen til ejendomsværdien ved den seneste almindelige vurdering eller årsvurderingen med tillæg af værdien af forbedringer, der er udført på ejendommen efter vurderingen.
Stykke 2: Et fratrædende medlem eller hans bo hæfter for den solidariske forpligtelse efter § 6, stykke 1, indtil ny godkendt andelshaver har overtaget lejligheden til uændret leje og dermed er indtrådt i forpligtelsen.

11
Boligaftale
Stykke 1: Foreningen opretter med hvert medlem en boligaftale, som skal indeholde bestemmelser om boligens brug, om husorden, vedligeholdelse, opsigelse, husdyrhold, fremleje m.v. Indtil generalforsamlingen bestemmer andet, tjener sædvanlig lejekontrakt som boligaftale med de af disse vedtægter følgende ændringer.
Stykke 2: Boligafgiftens størrelse fastsættes til enhver tid, bindende for alle medlemmer, af generalforsamlingen, dog med hensyn til nedsættelse under hensyntagen til panthavernes ret, jfr. § 21, stykke 2.
Stykke 3: Bestyrelsen træffer i samråd med administrator bestemmelse om aftalens nærmere indhold, idet de regler, generalforsamlingen fastsætter i så henseende, skal medtages i aftalen.

12
Vedligeholdelse
Stykke 1: Forsvarlig udvendig vedligeholdelse foretages af foreningen.
Stykke 2: Den indvendige vedligeholdelse af lejligheden påhviler andelshaverne.

13
Stykke 1: Hvis en lejligheds vedligeholdelsesstand groft forsømmes, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse foretaget, og foretages det nødvendige ikke indenfor en derfor fastsat frist, kan pågældende medlem udelukkes og lejemålet hæves med 3 måneders varsel.
Stykke 2: Bestyrelsen kan derefter disponere over andel og boligret efter samme regler som i § 8, stykke 6, og § 9, stykke 5, fastsat.

14
Fraflytning
Stykke 1: Ved fraflytning eller ved lejligheds overgang til nyt medlem skal lejligheden afleveres i normal forsvarlig stand.
Stykke 2: Bestyrelsen besigtiger lejligheden og fastsætter, hvad der skal foretages.
Stykke 3: Når arbejdet er udført, skal udgiften dækkes ved modregning i det beløb, der tilkommer det fratrædende medlem, jfr. § 9, stykke 4.
Stykke 4: Sælger skal dokumentere, at væsentlige fejl og mangler konstateret ved eftersyn af boligen, er udbedret – f.eks. i form af kvitteringer for autoriseret reparation, eller en rapport fra et nyt eftersyn foretaget af installatør/arkitekt. Uden dokumentation, kan overdragelsesaftalen ikke godkendes.

15
Misligholdelse
Stykke 1: Såfremt et medlem ikke betaler eventuelt resterende indskud eller kommer i restance med boligafgift eller andre ydelser, som skal erlægges med denne, eller med ydelsen på et lån, som foreningen har kautioneret for, og når medlemmet ikke har berigtiget restancen med tillæg af påkravsgebyr senest 3 dage efter at skriftligt påkrav herom er kommet frem til medlemmet med oplysning om, at manglende betaling kan medføre eksklusion, eller groft tilsidesætter sin vedligeholdelsespligt såvel som hvis et medlem optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre medlemmer, f. eks. ved overtrædelse af foreningens husorden, eller gør sig skyldig i forhold svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser berettiger ejeren til at hæve lejemålet, kan boligret tillige med medlemskabet bringes til ophør af bestyrelsen.
Stykke 2: Når det drejer sig om restancer, er bestyrelsens afgørelse endelig. I andre forhold kan spørgsmålet indankes for næste ordinære eller ekstraordinære generalforsamling til endelig afgørelse.

16
Anke
Bestyrelsens beslutninger i henhold til §§ 13 og 15, bortset fra restancetilfælde, kan hvis det pågældende medlem er utilfreds med afgørelsen, indankes for førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.

17
Administrationen
Stykke 1: Foreningen antager administrator til at forestå ejendommens almindelige økonomiske og juridiske forvaltning. Valget sker for to år ad gangen og kan fra begge sider opsiges med 3 måneders varsel, jfr. dog § 21, stykke 3.
Stykke 2: Administrator er befuldmægtiget til at handle på foreningens vegne i alle forhold vedrørende den daglige drift.
Stykke 3: Bestyrelsen træffer sammen med administrator bestemmelse om tid og sted for betaling af boligafgift og andre ydelser i forbindelse med denne.

18
Revision og regnskab
Stykke 1: Bestyrelsen antager en statsautoriseret revisor til at revidere foreningens og administrators regnskab. Regnskabsåret er fra den 1. januar til 31. december, og det reviderede årsregnskab skal være fremlagt for medlemmerne hos administrator 14 dage inden den årlige generalforsamling med revisors påtegning.
Stykke 2: Efter at fornødne henlæggelser er foretaget kan eventuelt overskud anvendes til ethvert efter generalforsamlingens skøn passende formål.

19
Generalforsamling
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts med 14 dages varsel efter skriftlig indkaldelse af andelshaverne.
Generalforsamlingen vælger dirigenten.
Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:
1. Formandens beretning
2. Regnskab og revisors påtegning
3. overskuddets fordeling
4. Forslag
5. Valg til bestyrelse
6. Eventuelt valg af administrator
7. Eventuelt

20
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller ¼ af medlemmerne af foreningen eller administrator forlanger det med angivelse af dagsorden.

21
Stykke 1:  Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om lovændringer eller forslag til foreningens opløsning.
Stykke 2: Forslag til foreningens opløsning eller en forandring i vedtægterne kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst ¾ af medlemmerne er til stede, og med mindst ¾ flertal. Dog kan bestemmelserne i § 6, stykke 1 og § 7, stykke 2 ikke ændres til skade for ejendommens panthavere uden disses samtykke.
Stykke 3: Uden sådant samtykke kan ej heller boligafgiften nedsættes eller administrator skiftes.
Stykke 4: Er der på en generalforsamling ikke det ifølge foranstående fornødne antal medlemmer til stede, kan der indkaldes til ny generalforsamling med 14 dages varsel, og på denne kan de forslag,
der har været behandlet på den første generalforsamling, afgøres med det for beslutningen fornødne flertal, uanset hvor mange der er mødt.
Stykke 5: Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes senest 8 dage inden dennes afholdelse.

22
Bestyrelsen
Stykke 1: Foreningens daglige virksomhed ledes af bestyrelsen, hvis fem medlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen.
Stykke 2: Bestyrelsen består af formand, næstformand, sekretær og 2 medlemmer. Yderligere vælges 2 suppleanter.
Stykke 3: Første gang vælges formand, sekretær, ét medlem og én suppleant for 2 år, næstformand, ét medlem og én suppleant for 1 år.
Stykke 4: Ved formandens forfald eller fratræden fungerer næstformanden.
Stykke 5: I øvrigt tiltræder ved forfald eller fratræden de af generalforsamlingen valgte suppleanter.
Stykke 6: Bestyrelsen ansætter en vicevært og i samråd med ham anden medhjælp til fyring, rengøring osv. og aftaler løn- og arbejdsvilkår med disse.
Stykke 7: Bestyrelsens sekretær fører protokol over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.
Stykke 8: I alle anliggender tegnes foreningen af formanden, næstformanden og sekretæren, dog, at der ved pantsætning af fast ejendom yderligere kræves underskrift af administrator, og at salg af fast ejendom kun kan ske efter vedtagelse på foreningens generalforsamling og med bestyrelsens såvel som administrators underskrift.
Stykke 9: Bestyrelsen fører venteliste over dem, der ønsker at bytte eller overtage bolig i foreningens ejendom, og fastsætter retningslinjer for indtræden af nye andelshavere i de tilfælde, hvor vedtægterne ikke har fastsat regler. Andelshaverne har ved ledighed fortrinsret til lejligheder, medmindre tidligere andelshavere eller disses ægtefælle har benyttet deres indstillingsret.
Stykke 10: Boligaftale med medlemmerne underskrives af administrator og af det pågældende medlem.

23
Stykke 1: Bestyrelsen holder i almindelighed møde én gang hver måned og i øvrigt, når formanden eller to medlemmer indkalder til møde.
Stykke 2: Administrator eller en repræsentant for denne kan deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.

24
Stykke 1: Hvis foreningen opløses, deles dens formue mellem de til den tid værende medlemmer i forhold til deres andeles størrelse.
Stykke 2: Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling.

Den 7. oktober 1963 som ændret senest ved generalforsamling d. 7. marts 2011

 

Der er lukket for kommentarer.